Admin & HR Sr.Staff (Urgent) (Negotiable)
Thuriya Win Company (Consumer goods)
Yangon
Thuriya Win Company
(Consumer goods)
preview
Job Requirement
 • တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕တစ္ခုခုရရွိၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
 • အသက္ (၂၅) ႏွစ္မွ(၃၀) ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
 • (HR & Admin) ပက္သက္၍ Diploma(or) Certificate ရရွိျပီးသူ ျဖစ္ရမည္။
 • Admin &HR အေတြ႔အၾကံဳ(၂) နွစ္ အထက္ရွိသူျဖစ္ရမည္။
 • Computer Microsoft Word, Excel, Power Point, Myanmar Font ကြ်မ္းက်င္ရမည္။
 • Finger Print Software အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။
 • မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္
Detail Go to Detail Page
City Mart Holding Co.Ltd
(Retail)
preview
Job Description
 • Troubleshooting Human Resource Management system other related application.
 • Support for incoming queries and issues related to computer systems and HRIS software.
 • Respond to queries either in person or over the phone.
 • Respond to email messages for employees seeking help.
 • Follow up with employees to ensure issue has been resolved.
 • Managing master data, including creation, updates, and deletion.
 • Managing users and user roles.
 • Processing confidential data and information according to guidelines.
 • Helping develop reports and analysis.
Job Requirements
 • Bachelor degree from IT field or computer science or relevant field.
 • Fresh graduate or prefer at least one-year experience in IT fields.
 • Strong Computer Skills and eager to troubleshoot and diagnose problems.
 • Familiarity with both Hardware and Software.
 • Good at using excel spreadsheet.
 • Good communication skills.
 • Prefer proficiency in English
Detail Go to Detail Page
Junior Sales Executive(surveying and Material Testing Instrument Unit) (Negotiable)
Amigos International Co., Ltd. (Import and export)
Thingangyun
Amigos International Co., Ltd.
(Import and export)
preview
Job Requirement
 • Must have a Bachelor’s degree.
 • Understanding of the sales process and dynamics.
 • A commitment to excellent customer service.
 • Excellent written and verbal communication skills.
 • Superb interpersonal skills, including the ability to quickly build rapport with customers.
 • Experience using computers for a variety of tasks.
 • Competency in Microsoft applications including Word and Excel.
 • Able to work comfortably in a fast paced environment.
 • Have enthusiasm and passion to promote Geodetic Surveying Instrument, Earth Exploration Instrument and Geo technical Testing Instrument.
Detail Go to Detail Page
Driver (Negotiable)
Thuriya Win Company (Consumer goods)
Yangon
Thuriya Win Company
(Consumer goods)
preview
Job Requirement
 • အေျခခံပညာအထက္တန္း/ အလယ္တန္းအဆင့္ရွိရမည္။
 • အသက္(၂၅ႏွစ္ မွ ၃၅ႏွစ္)အတြင္းျဖစ္ရမည္။
 • လိုင္စင္သက္တမ္းအနည္းဆံုး(၂)ႏွစ္ရွိၿပီး လိုင္စင္အနက္၊
 • ယာဥ္ေမာင္းအေတြ႔အၾကံဳ (၂)နွစ္ရွိရမည္။
 • ျမိဳ႔ တ ြင္းလမ္းေၾကာင္းကၽြမ္းက်င္စြ ြာေမာင္းႏွင္ႏိုင္ရမည္။
 • မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႔နယ္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္။
Detail Go to Detail Page
Occupational Nurse (Negotiable)
JFE Meranti IT, Hardware, & Software
Thanlyin
JFE Meranti
(IT, Hardware, & Software)
preview

Occupational Nurse

Work Location: Thilawa SEZ 

PURPOSE/MISSION

 • To manage the sites medical centre and give immediate treatment to any injured workers.
 • To be an active member of the sites Emergency Response team.
 • To help minimize occupational health hazards and long-term harm.

REQUIREMENTS

 • Professional nursing qualification and must have updated Nursing license.
 • Minimum 3 years in nursing experience. 
 • Previous experience as an occupational nurse is an advantage.
 • Promote and maintain a healthy workplace at JFE Meranti. 
 • Must be able to perform duties independently from a medical practitioner.
 • Must be very patient and willing to help others.
 • Strong medical knowledge in CPR, Asthma, AED and occupational trauma.
 • Fluent in English 4 skills.  
Detail Go to Detail Page
Land Surveyor(Junior) Geomatics and GIS Services Unit (Negotiable)
Amigos International Co., Ltd. (Import and export)
Thingangyun
Amigos International Co., Ltd.
(Import and export)
preview
Job Requirement
 • High School Qualification or equivalent, degree may be preferred.
 • Capability to learn how to use all kind of geodetic surveying instruments especially Auto Level, Total Station, GNSS DGPS and others.
 • Record the results of surveys, including the shape, contour, location, elevation, and dimensions of land or land features.
 • Adjust surveying instruments in order to maintain their accuracy.
Detail Go to Detail Page
Senior Sales Executive(Surveying and Material Testing Instrument Uint) (Negotiable)
Amigos International Co., Ltd. (Import and export)
Thingangyun
Amigos International Co., Ltd.
(Import and export)
preview
Job Requirement       
 • Must have a Bachelor’s degree.
 • Experience using computers for a variety of tasks.
 • Competency in Microsoft applications including Word, Excel, and Email.
 • Experience in generating leads (sales).
 • Ability Understanding of the sales process and dynamics.
 • A commitment to excellent customer service.
 • Excellent written and verbal communication skills in Myanmar language.
 • Superb interpersonal skills, including the ability to quickly build rapport with customers.
 • Dedication to providing great customer service.
 • Ability to lead a sale team.
 • Able to work comfortably in a fast paced environment.
 • Have enthusiasm and passion to promote Geodetic Surveying Instrument, EarthExploration Instrument and Geotechnical Testing Instrument.
Detail Go to Detail Page
Storekeeper (Negotiable)
IGE Group of Companies (Construction)
Bahan
IGE Group of Companies
(Construction)
preview
Job Requirement
 • Any Graduate
 • Proficient in Microsoft Office
 • Must have experience in concrete Batching Plant field
 • Able to work Project location
Detail Go to Detail Page
Assistant Auditor (Negotiable)
YKKO Group of Companies Limited (Restaurants)
Tamwe
YKKO Group of Companies Limited
(Restaurants)
preview
Job Requirement
 • Age between 20 to 28 years old
 • B.A (Eco) ,Any Graduate, LCCI Level I , II (Or) III
 • ကြန္ပ်ဴတာ Word , Excel အသင္႔အတင္႔ကၽြမ္းက်င္ရမည္။
 • စာရင္းစစ္အေတြ႔အၾကံဳ အနည္းဆံုး (၁) ႏွစ္ရွိသူဦးစားေပးမည္။
 • လူမွဳဆက္ဆံေရးေကာင္းသူ ၊ လုပ္ငန္းတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၿပီး တက္ၾကြစြာ လုပ္ေဆာင္လိုစိတ္ရွိသူျဖစ္ရမည္။
 • YKKO ရန္ကုန္ဆုိင္ႏွင့္ နယ္ဆိုင္ခြဲမ်ားသို႔ စာရင္းသြားေရာက္စစ္ေဆးႏိုင္ရမည္။
 • ရန္ကုန္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မည့္ သူမ်ားသာေလွ်ာက္ထားေပးပါရန္။
Detail Go to Detail Page
Office Staff (Negotiable)
YKKO Group of Companies Limited (Restaurants)
Tamwe
YKKO Group of Companies Limited
(Restaurants)
preview
Job Requirement
 • ဘြဲ႕ရွိၿပီးသူ၊ အသက္ (၂၀) ႏွစ္ မွ (၂၅) ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
 • Computer ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳနိုင္ရမည္။
 • Office Staff ရာထူးျဖင့္ M & E ဌာနတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။
 • အေရွ့ဒဂံုတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိ္င္သူျဖစ္ရမည္။
Detail Go to Detail Page
Credit Officer ( ဟသၤာတ ) ဧရာ၀တီတိုင္း (Negotiable)
Vision Fund Myanmar Co.,Ltd (Non-profit organization management)
Hinthada
Vision Fund Myanmar Co.,Ltd
(Non-profit organization management)
preview
 လုပ္ေဆာင္ရမည္႔အဓိကတာဝန္မ်ား
 • ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြျဲခင္း
 • ရပ္ရြာလူထု၊အမ်ားျပည္သူနွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း
 •  ေစ်းကြက္သုေတသနနွင့္ စမ္းစစ္ေလ့လာျခင္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား
 • အလားအလာရွိေသာဆုံးရႈံးမႈမ်ားနည္းပါးေအာင္စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း
လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား
 • တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
 •  အဖြ႔ဲအတြင္း တက္ၾကြစြာေဆာင္ရြက္နိုင္ရမည္။
 • ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးအထူးေကာင္းမြန္ရမည္။
 • တစ္ပါးသူအားကူညီလုိစိတ္ရွိရမည္။
Detail Go to Detail Page
Digital Marketing Assistant Executive (Negotiable)
City Mart Holding Co.Ltd (Retail)
Sanchaung
City Mart Holding Co.Ltd
(Retail)
preview
Job Description
 • We are looking for an experienced and result-driven Digital Marketing Assistant Executive to join our awesome marketing team! As a Digital Marketing Assistant Executive at our company, you will be responsible for setting up, implementing and managing the overall company's digital marketing strategy.
Responsibilities
 • Build, plan and implement digital marketing strategy
 • Manage and train the rest of the team
 • Stay up to date with the latest technology and best practices
 • Manage all digital marketing channels
 • Manage and improve online content, considering SEO/SEM, marketing database, email, social media and/or display advertising campaigns
 • Motivate the digital marketing team to achieve goals
 • Monitor competition and provide suggestions for improvement
Job Requirements
 • Bachelor Degree / Master Degree in Marketing or a related field.
 • Proven working experience in digital marketing
 • Highly creative with experience in identifying target audiences and devising digital campaigns that engage, inform and motivate
 • Up-to-date with the latest trends and best practices in online marketing and measurement
 • Strong analytical skills and data-driven thinking
 • Proficient in English 4 Skills
Detail Go to Detail Page
Computer Expert (၂) ဦး (Negotiable)
iMyanmarHouse.com IT, Hardware, & Software
Kyauktada
iMyanmarHouse.com
(IT, Hardware, & Software)
preview

 • က ြန္ပ်ဴတာ ကၽြမ္းက်င္ စ ြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။
 • Microsoft word, excel အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။
 • email, internet, facebook အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။
 •  ျမန္မာေဖာင့္ (zawgyi, unicode) အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။
 • typing ျမန္ရမည္။
 • အဖ ြဲ ့အစည္းႏွင့္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရမည္။
 • ၁ ပတ္ ၆ ရက္ လုပ္ႏိုင္ရမည္။

Office Hours: 9:00 am to 5:30 pm

Detail Go to Detail Page
Corporate Affairs Executive (Negotiable)
City Mart Holding Co.Ltd (Retail)
Sanchaung
City Mart Holding Co.Ltd
(Retail)
preview
Corporate Affairs Executive
 • Building the corporate brand stronger by working with internal/ external stakeholders to enhance the company’s growing direction and strategic visions. Creating positive impact for the community.
Responsibilities
 • Lead to strategically manage key areas: Corporate branding & communication, Public & Media relations, Corporate Social Responsibilities
 • Managing the CSR Foundation strategically to create positive impact for all stakeholders in line with organizations strategic direction
 • Building good relationship with internal/external stakeholders through various communication channels, campaigns & events
 • Setting realistic and achievable KPIs and take control of executing the promised strategic plans
Job Requirements
 • Bachelor Degree from a recognized university
 • Good Command of English & Myanmar
 • Good Communication skill
 • At least 3-5 years relevant experiences
Detail Go to Detail Page
Sales Admin (Negotiable)
Thiri Cosmetic Co., Ltd. (Cosmetics)
Latha
Thiri Cosmetic Co., Ltd.
(Cosmetics)
preview
Job Requirement
 • Any Graduate
 • Age between (22- 30) years
 • Must have 2 years and above experience in related field
 • Proficient in Microsoft Office (Word, Excel, Internet, Email, etc.,)
 • Must have strong data analysis skills
 • Must be honest, hardworking and able to work under pressure
Detail Go to Detail Page
Machinery Control (Concrete Batching Plant) (Negotiable)
IGE Group of Companies (Construction)
Bahan
IGE Group of Companies
(Construction)
preview
Responsibilities
 • စက္မ်ားအား အသံုးျပဳစာရင္း မွတ္တမ္းျပဳစုရန္
 • စက္ယာဥ္ယႏၱယားမ်ားအား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးရန္
 • Criteria
 • ဘြဲ့ရ 
 • စက္ယာဥ္ယႏၱရားမ်ား အား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းအားနားလည္ကၽြမ္းက်င္ရမည္။
 • သက္ဆိုင္ရာဆိုဒ္ တြင္ ေနႏိုင္ရမည္
Detail Go to Detail Page
Site Supervisor (Concrete Batching Plant) (Negotiable)
IGE Group of Companies (Construction)
Bahan
IGE Group of Companies
(Construction)
preview
Job Requirement
 • ရည္ရြယ္ခ်က္ (Purpose of the Job)
 • Concrete ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊ Reject % ေလ်ာ့နဲေစရန္၊ ၀န္ထမ္းမ်ားရာထူးအဆင့္အလိုက္ တာ၀န္ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ေပးအပ္ေသာ တာ၀န္မ်ားအား ရလာဒ္ ေကာင္းျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ရည္ရြယ္ခ်က္ထားရွိပါသည္။
 • ဤရာထူး၏အေရးပါဆံုးေသာတာ၀န္မ်ားကို ေဖၚျပပါ။ ( Primary Responsibilities )- Site တြင္ Customer Service ေပးရျခင္း- Pump Group အား Management ေပးရျခင္း- Pump Report အား အခ်ိန္တိုင္းအထက္လူႀကီးထံသတင္းေပးပို႔ရျခင္း- Marketing Department မွ ေပးပို႔ေသာ Site Seeing Form ျဖင့္ Site Checking ျပဳလုပ္ျခင္း- Site Map Drawing ေရးဆြးဲ ျခင္း- Site survey လုပ္ငန္းမ်ားအား စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊- Customer Site ႏွင့္ Pump team မ်ားၾကား လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္ အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊- Pump Maintenance လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊
 • - QC, Store, Maintenance Department မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ပါ၀င္ကူညီေပးျခင္း။- Marketing ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လိုအပ္ပါက လိုက္ပါရွင္းလင္းေပးျခင္း၊- ကုမၸဏီ မွ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အထိမ္းအမွတ္ပြမဲ ်ား၊ ဘာသာေရးပြမဲ ်ားတငြ ္ လိုက္ပါကူညီေပးျခင္း၊
 • မိမိႀကီးၾကပ္တာ၀န္ယူရေသာ၀န္ထမ္းမ်ား ( Supervisory Responsibility )ရာထူး ( Position )AG Driver Pump Operator Canter Driver (Production)
 • Criteria
 • Any Graduate
 • Must have experience in concrete batching plant field
 • Must stay in project location


Detail Go to Detail Page
Machinery Helper (5 Post) (Negotiable)
IGE Group of Companies (Construction)
Bahan
IGE Group of Companies
(Construction)
preview
Job Requirement
 • အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္ရွိရမည္။
 •  လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳရွိသူဦးစားေပးမည္။
 • ဧရာ၀တီတိုင္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္။
 • ဆိုဒ္တြင္ ေနစားျငိမ္းစီစဥ္ေပးသည္
Detail Go to Detail Page
Receptionist (Negotiable)
YKKO Group of Companies Limited (Restaurants)
Tamwe
YKKO Group of Companies Limited
(Restaurants)
preview
Job Requirement
 • အသက္ ၂၀ မွ ၂၅ ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္။
 • တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႔တစ္ခုခုရရွိထားသူ ျဖစ္ရမည္။
 • Computer ကၽြမ္းက်င္၍ Internet, Email အသံုးျပဳတတ္ရမည္။ 
 • ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ၿပီး စကားေျပာ ယဥ္ေက်းခ်ိဳသာရမည္၊
 • ကိုယ္ႏႈတ္အမူအရာ ၿပံဳးရႊင္တက္ၾကြသူျဖစ္ရမည္။
Detail Go to Detail Page
Store Keeper (Urgent) (Negotiable)
IGE Group of Companies (Construction)
Bahan
IGE Group of Companies
(Construction)
preview
Requirement
 • ဘြဲ႔ရ ျဖစ္ရမည္။
 • သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ အနည္းဆုံး (၂)ႏွစ္ရွိရမည္။
 • Computer(Word , Excel)
 • အသက္(၂၅ - ၃၅)အတြင္း ျဖစ္ရမည္။
 • Construction and Concrete Field တြင္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ဖူးပါက ဦးစားေပးမည္။
 • အိမ္ေထာင္မရွိသူလူပ်ိဳ ဦးစားေပးမည္။
 • ငသိုင္းေခ်ာင္းတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္။
Detail Go to Detail Page
Share this
You will receive the email for your email confirmation. Please check!