Extension Officer

Salary : 350,000 to 500,000
Job Type : Full-Time
Education Requirement : Graduate
Experience : 1 to 3 years
Work Hour : Monday To Friday
Job Detail

သင္၏ အဓိအတာ၀န္မ်ား
ေတာင္သူမ်ားဆီသုိ႕ေျမဆီလႊာ စမ္းသပ္ျခင္းႏွင့္ ေျမၾသဇာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားျပန္ေပးျခင္္း ဝန္ေဆာင္မူလုပ္ငန္းကုိ မိတ္ဆက္ ေရာင္းခ် ေပးရမည္။
ေတာင္သူမ်ားၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ပိုးမႊားေရာဂါ ေျမျပႆနာမ်ားကို ရွာေဖြစမ္းစစ္ျပီး လိုအပ္ေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးရမည္။
ထုိ႕အျပင္ဓါတ္ေျမၾသဇာ စနစ္တက်သုံးစြဲနည္းႏွင့္ ဓါတုေဗဒပုိးသတ္ေဆးမ်ားကုိ အႏၱရယ္ကင္းရွင္းစြာ ကုိင္တြယ္ အသုံးျပဳနည္းမ်ားကုိ လုိအပ္သလုိ စံႏွုန္းမ်ားအတုိင္း အၾကံျပဳေပးရမည္။
ေရတံခြန္ေတာင္သူပညာေပးအဖြဲ႔ရွိ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ကြင္းဆင္းအရာရွိမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာရိုးရွင္လြယ္ကူျပီးေတာင္သူ မ်ား၀င္ေငြတိုးေစမည့္ စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္မ်ာကို ကြင္းဆင္း သရုပ္ျပလမ္းညြန္ရမည္။
စံျပေတာင္သူၾကီးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ စိုက္ပ်ိဳးေရနည္းပညာကို စနစ္တက် လက္ေတြ႔ စိုက္ပ်ိဳးျပသရမည္။
ေတာင္သူမ်ား လုိက္နာအသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အျခားနည္းပညာႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မူမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္မွတ္သားေလ့လာရမည္။
အဖြဲ႕မွ တုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္လုိေသာ မည့္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မဆုိ စိတ္အားထက္သန္စြာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေပးရမည္။

ဤအခြင့္အေရးအား သင့္ေလွ်ာ္သူက သင္ျဖစ္ပါသလား။

တကၠသုိလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိသူ (သုိ႕) စုိက္ပ်ဳိးေရး သိပၸံေက်ာင္းဆင္းသူ၊
လုပ္ငန္းအေတြ႕ၾကဳံ အနည္းဆုံး ၂ ႏွစ္ရွိသူ၊
ေက်းလက္ေဒသ ဖံြ႔ျဖိဳးေရး ႏွင့္ ေတာင္သူေတြအား ကူညီရန္ စိတ္အားထက္သန္သူ။
လူမူဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူ၊ ေတာင္သူမ်ားေရွ႕တြင္ စကားေျပာႏိုင္သူ၊
အဖြဲ႕အစည္းစိတ္ဓာတ္ရွိသူ၊ မိမိကုိ မိမိ ဦးေဆာင္နိင္သူ၊
စဥ္ဆက္မျပတ္ သင္ယူေလ့လာလိုစိတ္ရွိသူ၊
Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) အက်ြမ္းတဝင္သုံးနိင္သူ၊
အဂၤလိပ္စာ အသင့္အတင့္ ေကာင္းမြန္သူ၊
ေရတံခြန္ ေတာင္သူပညာေပးအဖြဲ႕တြင္ ဘာေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္သလဲ
အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ လစာရရွိနိင္ျခင္း၊
က်န္းမားေရး အေထာက္အပံ့အေကာင္းမ်ား ရရွိနိင္ျခင္း၊
လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာသာမက မိမိအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပုိင္းဆုိင္ရာအတြက္လည္း တုိးတက္နိင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားရွိျခင္း၊
အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စုံရုံသာမက အေမၽွာ္အျမင္ရွိေသာ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားရွိျခင္း၊
ကမၻာ့အဆင့္မီ သင္ယူေလ့လာနိင္မူ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ Proximity School မွ ရရွိနိင္ျခင္း၊
ေတာင္သူမ်ား၏ ဘဝတုိးတက္ေရးတြင္ မိမိ၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပသျပီး တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ပံ့ပုိးေပးနိင္ျခင္း၊
နိင္ငံတကာတြင္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ အခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ တက္ေရာက္နိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိျခင္း
ေတာင္သူမ်ား ဘဝတုိးတက္ျမင့္မားေစရန္ မိမိကုိယ္တုိင္ ပံ့ပုိး ကူညီေပးနိင္ျခင္း။

မွတ္ခ်က္။ ။အလုပ္ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ External CV ပူးတြဲ တင္ေပးရမည္။

About Company

Proximity Designs သည္ ဆုတံဆိပ္မ်ားရရွိထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခစိုက္ လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာျပီး၊ ဝင္ေငြတိုးတက္ေစမည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ကိုယ္တုိင္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ေက်းလက္ေနေတာင္သူမိသားစုမ်ား၏ ကိုယ္ထူကိုယ္ထစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္စိတ္ဓာတ္ကို ကူညီျမွင့္တင္ေပးလ်က္ရွိသည္။

လုပ္ငန္းကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျပီး ဝင္ေငြနည္းပါးသည့္ေတာင္သူမိသားစုမ်ား စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းေစရန္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးနည္းပညာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာေပးျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေခ်းေငြလုပ္ငန္း တုိ႔ ပါဝင္သည့္ ျမန္မာ့အၾကီးဆံုးစိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆုိင္ရာမ႑ိဳင္တစ္ခုကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါမ႑ိဳင္မွတစ္ဆင့္ လက္ရွိဝန္ေဆာင္မႈရယူထားသည့္ ေတာင္သူေပါင္း ၅၅၀၀၀၀ အျပင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေတာင္သူ ၁၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ကို ခ်ိတ္ဆက္ျပီးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးလ်က္ရွိသည္။ အက်ိဳးရလဒ္အျဖစ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပွ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၀ အထိ ပိုမုိရရွိလာျပီး ၎ပမာဏသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ေဒၚလာေအာက္သာသံုးစြဲေနႏုိင္သည့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ ဘဝအေျပာင္းအလဲကိုျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ေငြပမာဏတစ္ခုျဖစ္သည္။

သံုးစြဲသူဗဟိုျပဳဒီဇုိင္းကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ Proximity Designs သည္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ အသံကိုနားေထာင္သည္။ သံုးစြဲသူမ်ားကိုေလ့လာသည္။ သံုးစြဲသူမ်ားထံမွသင္ယူသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ထိေရာက္နက္ရိႈင္းသည့္ ေလ့လာမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ ေျပာင္းလဲေနသည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမည့္ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဒီဇုိင္းေရးဆြဲထုတ္လုပ္ျပီး ေစ်းကြက္အတြင္းျဖန္႔ျဖဴးလ်က္ရွိသည္။ ယခုအခါ ေတာင္သူမိသားစုမ်ား၏ ၈၀ ရာႏႈန္းသည္ Proximity Designs ၏ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူသံုးစြဲလ်က္ရွိၾကသည္။ Proximity Designs သည္ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္၊ အလယ္ပိုင္းေျခာက္ေသြ႔ဇုန္ႏွင့္ ရွမ္းကုန္းျမင့္ေဒသမ်ားတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးလ်က္ရွိသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာေပးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း - ေရတံခြန္ေတာင္သူပညာေပးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလ်ာက္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ ရႈပ္ေထြးသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ Proximity Designs သည္ လက္ေတြ႔က်ေသာ၊ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေသာ၊ အထြက္ႏႈန္းတုိးေစေသာ၊ ဆံုးရႈံးေလလြင့္

မႈနည္းပါးေစေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာေပးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္လ်က္ရွိပါသည္။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးရာသီတစ္ေလ်ာက္လံုး ကူညီေပးႏုိင္ရန္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာေပးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံုစံထုတ္ေရးဆဲြထားသည္။ အထူူးေရးဆြဲထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ မ်ိဳးေစ့ေရြးခ်ယ္ျခင္းနည္းပညာမ်ား၊ ေျမဆီလႊာက်န္းမာေရး၊ ေျမၾသဇာသံုးစြဲမႈ ႏွင့္ ပိုးႏွင့္ေရာဂါဆုိင္ရာ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားပါဝင္သည္။ အဆုိ္ပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ၎တုိ႔ႏွင့္ ေနာင္လာမည့္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ ရိုးရွင္းျပီး အေကာင္းဆံုးကိုက္ညီမႈရွိေသာ နည္းပညာမ်ားကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။

Share this
Last Updated : 1 week ago
986 total views, 2 today
Back
Similar Jobs
Capital Hypermarket Dawbon Negotiable
Capital Diamond Star Group Dagon Negotiable
United Living Mall Tamwe Negotiable

Apply Now

ADDITIONAL QUESTIONS

Enter your password

Not registered? Create an account