Dealer Sales Representative

Salary : 200,000 to 250,000
Job Type : Full-Time
Education Requirement : Graduate
Experience : 1 to 3 years
Work Hour : Monday To Friday
Job Detail

သင္၏ အဓိအတာ၀န္မ်ား

ေန႔စဥ္၊ အပတ္စဥ္၊ လစဥ္အားျဖစ္ မိမိတုိ႔၏ အေရာင္းဆုိင္မ်ားနွင္႔ ဆက္သြယ္ကာအေရာင္း ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္။
မိမိႏွင္႔ သက္ဆုိင္ေသာနယ္ေျမအတြင္းရွိအေရာင္းဆုိင္မ်ား၏ ေရာင္းအားတုိးတက္ျခင္း က်ဆင္းျခင္း အေျခအေနမ်ားကုိ အစဥ္မျပတ္ေစာင္႔ၾကည္႔ ေလ႔လာေဆာင္ရြက္ရန္။
အေရာင္းဆုိင္မ်ား၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားနွင္႔ စိတ္ေက်နပ္မႈရွိေစရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္။
မိမိတုိ႔၏ ထုတ္ကုန္ပစြည္းမ်ားနွင္႔ပတ္သက္၍ အာမခံတစ္နွစ္အတြင္း (RTU) ပစၥည္းအပ်က္မ်ား ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း အသစ္လဲလွယ္အစားျပန္ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္။
လုိအပ္သည္႔အခါ Finance Department ႏွင္႔ Logistics Department တုိ႔နွင္႔ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္
ေရာင္းအားတုိးတက္ေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္႔ မိမိတာဝန္ယူထားေသာ နယ္ေျမအတြင္း ျဖစ္နုိင္ေျခရွိေသာ အေရာင္းဆုိင္အသစ္မ်ားနွင္႔ လုိအပ္ပါက ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္။
မိမိတုိ႔၏ပုံမွန္ Work Plan အတိုင္းလုပ္ငန္းမ်ားျပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြတ္ရန္။
မိမိတုိ႔သက္ဆုိင္ရာနယ္ေျမအတြင္းရွိအေရာင္းဆုိင္မ်ား၏ ေရာင္းအားအေျခအေနနွင္႔ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ လစဥ္အားျဖင္႔ အစီရင္ခံတင္ျပရန္။


ဤအခြင့္အေရးအား သင့္ေလွ်ာ္သူက သင္ျဖစ္ပါသလား။

တကၠသုိလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႔ရရွိျပီးသူ ျဖစ္ရမည္။
အဖြဲ႔၏ရည္မွန္းခ်က္အေပၚ စိတ္အားထက္သန္ျပီးအဖြဲ႔၏ စံနႈန္းမ်ားနွင္႔အညီ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳနုိင္သူျဖစ္ရမည္။
အေရာင္းအေတြ႔အၾကံဳရွိရမည္။
စိုက္ပ်ိဳးေရးကုိ စိတ္ဝင္စားသူ ျဖစ္ရမည္။
မိမိတာဝန္ယူသည္႔ တုိင္းေဒသရွိ ျမိဳ႕နယ္မ်ားသုိ႔ ခရီးသြားလာနုိင္ရမည္။
ဦးေဆာင္နုိင္စြမ္း၊ ျပႆနာေျဖရွင္းနုိင္စြမ္း စီမံခန္႔ခြဲနုိင္စြမ္း ႏွင္႔ ပူးေပါင္းဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္နုိင္စြမ္းရွိသူ

မွတ္ခ်က္။ ။အလုပ္ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ External CV ပူးတြဲ တင္ေပးရမည္။

ေရတံခြန္ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးေရး ထုတ္ကုန္မ်ားေရာင္းခ်ေရးအဖြဲ႔တြင္ ဘာေၾကာင့္လုပ္ေဆာင္သင့္သလဲ

အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ လစာရရွိနိင္ျခင္း၊
က်န္းမားေရး အေထာက္အပံ့အေကာင္းမ်ား ရရွိနိင္ျခင္း၊
လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာသာမက မိမိအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပုိင္းဆုိင္ရာအတြက္လည္း တုိးတက္နိင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားရွိျခင္း၊
အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စုံရုံသာမက အေမၽွာ္အျမင္ရွိေသာ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားရွိျခင္း၊
ကမၻာ့အဆင့္မီ သင္ယူေလ့လာနိင္မူ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ Proximity School မွ ရရွိနိင္ျခင္း၊
ေတာင္သူမ်ား၏ ဘဝတုိးတက္ေရးတြင္ မိမိ၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပသျပီး တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ပံ့ပုိးေပးနိင္ျခင္း၊
နိင္ငံတကာတြင္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ အခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ တက္ေရာက္နိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိျခင္း
ေတာင္သူမ်ား ဘဝတုိးတက္ျမင့္မားေစရန္ မိမိကုိယ္တုိင္ ပံ့ပုိး ကူညီေပးနိင္ျခင္း။

Proximity Designs အေၾကာင္း
Proximity Designs သည္ ဆုတံဆိပ္မ်ားရရွိထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခစိုက္ လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာျပီး၊ ဝင္ေငြတိုးတက္ေစမည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ကိုယ္တုိင္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ေက်းလက္ေနေတာင္သူမိသားစုမ်ား၏ ကိုယ္ထူကိုယ္ထစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္စိတ္ဓာတ္ကို ကူညီျမွင့္တင္ေပးလ်က္ရွိသည္။

လုပ္ငန္းကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျပီး ဝင္ေငြနည္းပါးသည့္ေတာင္သူမိသားစုမ်ား စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းေစရန္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးနည္းပညာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာေပးျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေခ်းေငြလုပ္ငန္း တုိ႔ ပါဝင္သည့္ ျမန္မာ့အၾကီးဆံုးစိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆုိင္ရာမ႑ိဳင္တစ္ခုကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါမ႑ိဳင္မွတစ္ဆင့္ လက္ရွိဝန္ေဆာင္မႈရယူထားသည့္ ေတာင္သူေပါင္း ၅၅၀၀၀၀ အျပင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေတာင္သူ ၁၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ကို ခ်ိတ္ဆက္ျပီးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးလ်က္ရွိသည္။ အက်ိဳးရလဒ္အျဖစ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပွ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၀ အထိ ပိုမုိရရွိလာျပီး ၎ပမာဏသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ေဒၚလာေအာက္သာသံုးစြဲေနႏုိင္သည့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ ဘဝအေျပာင္းအလဲကိုျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ေငြပမာဏတစ္ခုျဖစ္သည္။

သံုးစြဲသူဗဟိုျပဳဒီဇုိင္းကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ Proximity Designs သည္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ အသံကိုနားေထာင္သည္။ သံုးစြဲသူမ်ားကိုေလ့လာသည္။ သံုးစြဲသူမ်ားထံမွသင္ယူသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ထိေရာက္နက္ရိႈင္းသည့္ ေလ့လာမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ ေျပာင္းလဲေနသည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမည့္ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဒီဇုိင္းေရးဆြဲထုတ္လုပ္ျပီး ေစ်းကြက္အတြင္းျဖန္႔ျဖဴးလ်က္ရွိသည္။ ယခုအခါ ေတာင္သူမိသားစုမ်ား၏ ၈၀ ရာႏႈန္းသည္ Proximity Designs ၏ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူသံုးစြဲလ်က္ရွိၾကသည္။ Proximity Designs သည္ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္၊ အလယ္ပိုင္းေျခာက္ေသြ႔ဇုန္ႏွင့္ ရွမ္းကုန္းျမင့္ေဒသမ်ားတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးလ်က္ရွိသည္။

စိုက္ပ်ိဳးနည္းပညာအေၾကာင္း ေရတံခြန္ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္မ်ား

လက္ရွိအသံုးျပဳေနသည့္ လက္ေတြ႔က်ေသာနည္းပညာသည္ လယ္ယာေျမမ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့မႈမ်ားကို အရွိန္္အဟုန္ျဖင့္တုိးတက္ေစႏုိ္င္ပါသည္။ ေရတံခြန္ထုတ္ကုန္မ်ားကို ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေရတြင္းမွလယ္ကြင္းထဲသို႔ ေရသယ္ယူရသည့္ အခ်ိန္ကုန္၊လူပင္ပန္းသည့္အလုပ္ကို အစားထုိးႏုိင္ရန္အတြက္ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာင္သူတစ္ေယာက္သည္ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္တစ္စံုအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၁ ေဒၚလာသာကုန္က်ႏုိင္ျပီး အလုပ္သမားမ်ားအသံုးျပဳရခ်ိန္ကိုေလ်ာ့က်ေစကာ လယ္အထြက္ႏႈန္းကိုလည္း ၃၃ % အထိတုိးတက္ေစပါသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၁၄ ႏွစ္တာကာလတြင္ စိုက္ပ်ိဳးနည္းပညာ၏အေရးၾကီးဆံုးအစကနဦးအျဖစ္ ရိုးရွင္းသည့္ေျခနင္းတံုကင္ကို မိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈကိုစခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ စိုက္ပ်ိဳးနည္းပညာထုုတ္ကုန္မ်ားတြင္ ေရမႈန္ျဖန္းစက္၊ အစက္ခ်စနစ္၊ ေနေရာင္ျခည္သံုးေရစက္မ်ားအျပင္ တိက်ေကာင္းမြန္သည့္စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေျမအစိုတုိင္းစက္မ်ား ပါဝင္လာပါသည္။ ဝင္ေငြနည္းပါးသည့္ေတာင္သူမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးနည္းပညာအသစ္မ်ားကို ျပန္လည္ဒီဇုိင္းေရးဆြဲကာ အသံုးျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ လယ္သမားမ်ားထံမွျပန္လည္တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ထုတ္ကုန္မ်ားအားလံုးကို Proximity Designs ၏ ကိုယ္ပိုင္ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲထုတ္လုပ္လ်က္ရွိပါသည္။

About Company

Proximity Designs သည္ ဆုတံဆိပ္မ်ားရရွိထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခစိုက္ လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာျပီး၊ ဝင္ေငြတိုးတက္ေစမည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ကိုယ္တုိင္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ေက်းလက္ေနေတာင္သူမိသားစုမ်ား၏ ကိုယ္ထူကိုယ္ထစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္စိတ္ဓာတ္ကို ကူညီျမွင့္တင္ေပးလ်က္ရွိသည္။

လုပ္ငန္းကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျပီး ဝင္ေငြနည္းပါးသည့္ေတာင္သူမိသားစုမ်ား စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းေစရန္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးနည္းပညာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာေပးျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေခ်းေငြလုပ္ငန္း တုိ႔ ပါဝင္သည့္ ျမန္မာ့အၾကီးဆံုးစိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆုိင္ရာမ႑ိဳင္တစ္ခုကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါမ႑ိဳင္မွတစ္ဆင့္ လက္ရွိဝန္ေဆာင္မႈရယူထားသည့္ ေတာင္သူေပါင္း ၅၅၀၀၀၀ အျပင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေတာင္သူ ၁၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ကို ခ်ိတ္ဆက္ျပီးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးလ်က္ရွိသည္။ အက်ိဳးရလဒ္အျဖစ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပွ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၀ အထိ ပိုမုိရရွိလာျပီး ၎ပမာဏသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ေဒၚလာေအာက္သာသံုးစြဲေနႏုိင္သည့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ ဘဝအေျပာင္းအလဲကိုျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ေငြပမာဏတစ္ခုျဖစ္သည္။

သံုးစြဲသူဗဟိုျပဳဒီဇုိင္းကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ Proximity Designs သည္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ အသံကိုနားေထာင္သည္။ သံုးစြဲသူမ်ားကိုေလ့လာသည္။ သံုးစြဲသူမ်ားထံမွသင္ယူသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ထိေရာက္နက္ရိႈင္းသည့္ ေလ့လာမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ ေျပာင္းလဲေနသည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမည့္ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဒီဇုိင္းေရးဆြဲထုတ္လုပ္ျပီး ေစ်းကြက္အတြင္းျဖန္႔ျဖဴးလ်က္ရွိသည္။ ယခုအခါ ေတာင္သူမိသားစုမ်ား၏ ၈၀ ရာႏႈန္းသည္ Proximity Designs ၏ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူသံုးစြဲလ်က္ရွိၾကသည္။ Proximity Designs သည္ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္၊ အလယ္ပိုင္းေျခာက္ေသြ႔ဇုန္ႏွင့္ ရွမ္းကုန္းျမင့္ေဒသမ်ားတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးလ်က္ရွိသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာေပးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း - ေရတံခြန္ေတာင္သူပညာေပးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလ်ာက္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ ရႈပ္ေထြးသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ Proximity Designs သည္ လက္ေတြ႔က်ေသာ၊ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေသာ၊ အထြက္ႏႈန္းတုိးေစေသာ၊ ဆံုးရႈံးေလလြင့္

မႈနည္းပါးေစေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာေပးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္လ်က္ရွိပါသည္။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးရာသီတစ္ေလ်ာက္လံုး ကူညီေပးႏုိင္ရန္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာေပးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံုစံထုတ္ေရးဆဲြထားသည္။ အထူူးေရးဆြဲထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ မ်ိဳးေစ့ေရြးခ်ယ္ျခင္းနည္းပညာမ်ား၊ ေျမဆီလႊာက်န္းမာေရး၊ ေျမၾသဇာသံုးစြဲမႈ ႏွင့္ ပိုးႏွင့္ေရာဂါဆုိင္ရာ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားပါဝင္သည္။ အဆုိ္ပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ၎တုိ႔ႏွင့္ ေနာင္လာမည့္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ ရိုးရွင္းျပီး အေကာင္းဆံုးကိုက္ညီမႈရွိေသာ နည္းပညာမ်ားကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။

Share this
Last Updated : 3 weeks ago
1205 total views, 2 today
Back
Similar Jobs
Capital Hypermarket Dawbon Negotiable
Capital Diamond Star Group Dagon Negotiable
United Living Mall Tamwe Negotiable

Apply Now

Enter your password

Not registered? Create an account