အေထြေထြလုပ္သား က်ား (1) ဦး

Job Type : Full-Time
Education Requirement : Bachelor Degree
Experience : 1 to 3 years
Work Hour : Monday To Saturday
Job Detail

    အသက္၁၈ နွစ္အထက္ျဖစ္ရမည္။သန္႔ရွင္း သပ္ရပ္က်န္းမာရမည္။ကားေရေဆးကၽြမ္းက်င္ရမည္။ရုိးသားႀကိဳးစား၍ လုပ္ငန္းကိုတာ၀န္ေက်ပြန္စြာလုပ္ေဆာင္နိုင္ရမည္။အေတြႀကံဳရွိသူဦးစားေပးမည္။ပညာအရည္အခ်င္းအလယ္တန္း ေအာင္ရမည္။CV Form  ၊ ဓာတ္ပံု (၂) ပံု (၆လ အတြင္းရုိက္ကူးထားသည့္ဓာတ္ပံုျဖစ္ရမည္။)ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ၊ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ ၊ မွတ္ပံုတင္ ၊ သန္ေခါင္စာရင္း ၊ အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္(မူရင္း ၊မိတၱဴ)ပညာအရည္ခ်င္း သက္ေသခံလက္မွတ္ ေထာက္ခံစာမွားကို လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ယူေဆာင္လာရမည္။Share this
Last Updated : 6 days ago
69 total views, 1 today
Apply from Source Back
Similar Jobs
Hoya International Resort Co., Ltd. Login to view salary
Myanma Awba Group Login to view salary
IME Holdings Co,ltd Login to view salary
Eastern Group of Companies Login to view salary

Apply Now

Enter your password

Not registered? Create an account
You will receive the email for your email confirmation. Please check!